1 số tai nạn thương tích thường gặp trong trường, và cách xử lý khi gặp các tai nạn thương tích đó.